Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

grzes
1983 e128
Reposted fromdusielecc dusielecc viacristinaa cristinaa

January 01 2018

grzes
grzes
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakudi kudi

December 28 2017

grzes
4535 8a1c
Reposted fromjasminum jasminum viamadadream madadream

December 26 2017

grzes
grzes
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
grzes
0849 e42f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams

December 25 2017

grzes
1171 4001 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

December 19 2017

grzes
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viacalvados calvados

November 25 2017

grzes
3989 2499 500
Reposted fromwyczes wyczes viasucznik sucznik

November 19 2017

grzes
4080 24f8 500

November 18 2017

grzes

November 12 2017

5392 baeb
Reposted fromsensualtouching sensualtouching
grzes
Reposted fromczasnazupe czasnazupe

September 21 2017

grzes
9877 cc68 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 23 2017

grzes
7213 f91f 500
badanie przeprowadzone na próbę.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMigotliwa Migotliwa

July 15 2017

grzes
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony via48hrs 48hrs

July 09 2017

grzes
9378 8833
Reposted fromkarahippie karahippie

July 08 2017

4078 6cfa 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamadadream madadream

April 16 2017

grzes
6083 071f
Reposted fromskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl